Wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Termin i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, ASzWoj powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Akademia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Akademia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez ASzWoj w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Sposób przesłania wniosku

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Akademii Sztuki Wojennej w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • przesłać pocztą na adres: Akademia Sztuki Wojennej (Sekcja Komunikacji Społecznej), al. gen. A. Chruściela 103; 00-910 Warszawa
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: bip@akademia.mil.pl

Opłaty

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Akademia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Akademia może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
W takim przypadku Akademia, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.  

Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2, następują w drodze decyzji administracyjnej. Wówczas wnioskodawcy przysługuje odwołanie, które jest rozpatrywane w terminie 14 dni.

Wzór wniosku

Poniżej można pobrać wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Pliki do pobrania:

Zobacz również:

Informację wytworzył:
Jagoda Gawliczek
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Redaktor serwisu
Data wytworzenia informacji:
2016-09-19
Data ostatniej zmiany:
2016-09-30
Data dodania i edycji:
2016-09-19 09:14:23 :
Redaktor serwisu
2016-09-19 09:15:50 :
Redaktor serwisu
2016-09-19 12:26:04 :
Redaktor serwisu
2016-09-19 13:10:18 :
Redaktor serwisu
2016-09-19 16:53:34 :
Redaktor serwisu
2016-09-19 16:54:37 :
Redaktor serwisu
2016-09-19 17:03:04 :
Redaktor serwisu
2016-09-28 11:43:50 :
Redaktor serwisu
2016-09-30 11:13:00 :
Redaktor serwisu