Jawność życia publicznego

Rodzaj wydarzenia:
ASzWoj WBN Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Towarzystwo Wiedzy Obronnej
Data:
24.10.2018, godz. 09:00 - 24.10.2018, godz. 17:00
Miejsce:
Akademia Sztuki Wojennej al. gen. A. Chruściela „Montera” 103, blok 14 aula 30

Instytut Prawa i Administracji Obronnej 

Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego 
Akademii Sztuki Wojennej,

 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

oraz Towarzystwo Wiedzy Obronnej
zapraszają do udziału w krajowej konferencji naukowej

 nt. Jawność życia publicznego

 

Wydarzenie ma na celu zasygnalizowanie najważniejszych zagadnień związanych z wejściem w życie ustawy o jawności życia publicznego, niosącej ze sobą wiele problemów teoretycznych i praktycznych. Konieczne staje się uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące uruchomienia nowych oraz reformy już istniejących mechanizmów w sferze wzmocnienie transparentności zarządzania państwem.

Celem konferencji jest perspektywiczna, ale także retrospektywna ocena rozwiązań prawnych regulujących transparentność życia publicznego w Polsce i na świecie. Problematyka, wokół której zamierzają skupić uwagę organizatorzy, obejmuje tak kontrowersje dotyczące zasad i zakresu ochrony prywatności jednostki oraz jej praw do udziału w życiu publicznym i uzyskiwania informacji o sprawach publicznych, jak i ocenę granic ingerencji państwa realizującego przy pomocy służb istotne zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego– w sferę informacji o jednostce.

Zmiana rozwiązań prawnych, dotykająca hierarchii praw i wolności konstytucyjnie chronionych, wymaga udzielenia nowych odpowiedzi na istniejące od długiego czasu pytania i wątpliwości. Nowelizacje regulacji prawnych dotyczące nowych reguł, dyrektyw i zasad gwarantujących jawność życia publicznego w Polsce mają charakter ustrojowy i dotyczyć będą zarówno sfery publicznoprawnej, jak i prywatnoprawnej. Przyjęte rozwiązania prawne mają także stanowić silne wzmocnieniem mechanizmów antykorupcyjnych. Zatem czy ustawa o jawności życia publicznego jest tylko reformą czy rewolucją prawa i mentalności w postrzeganiu jawności w życiu publicznym?

Program konferencji skierowany jest zarówno do przedstawicieli świata nauki, jak i administracji publicznej oraz przedsiębiorców, chcących poznać praktyczne konsekwencje wprowadzenia ustawy o jawności życia publicznego i skutecznie przygotować się do wdrożenia zmian w tym polityki antykorupcyjnej w jednostce.

Zobacz również: